Loading...
Contact Us Facebook logo

Memberships

£3
£3 per month

£5
£5 per month

£10
£10 per month

£28.80
£28.80 per year

£54
£54 per year

£114
£114 per year

Graig.png  

Welcome to Tir Pontypridd - Join us!

[cymraeg below]

We are a group of residents that have come together to form Tir Pontypridd to help communities secure land against an uncertain future.  We are inviting you to join us to help create a long-lasting and positive impact for the future of Pontypridd. 

How does it work?

We are a subscription-based organisation owned and run by its members.  Membership is open to anyone living or working in the Pontypridd area, and the money raised from membership fees will help us to purchase land for community use.

By becoming a member you will benefit from being able to vote, and help us make important decisions. 

Each plot of land that we purchase will be different, and in each case we will work with the local community to determine how the land can be best used to meet local and environmental needs, for example community green spaces, food growing, creating energy, or for woodland.  Please visit tirpontypridd.org to learn more about who we are, and why we believe purchasing land can help support our community to thrive; with research, ideas and inspiration from other communities.  

How can I join?

Please use the Join us/Renew button above right to sign up with your details and choose your membership. 

You can sign up for either a monthly membership or annual membership, paying as much as you are willing or able to contribute:

  • £3 per month or £28.80 per annum
  • £5 per month or £54.00 per annum
  • £10 per month or £114.0 per annum

You can join as an individual or as a household for the same fee. Simply add 1 additional household member when you join.

Do I need to live in Pontypridd? 

Membership is open to everyone! Whether you live in Pontypridd or not, you are welcome to join us and support our venture by paying a regular membership fee.

Because local decision-making is important to us, only members who live in the local area will have the right to vote,  helping us to make decisions on land purchase and use.  Members from outside the Pontypridd area do not have the right to vote. 

Please use this membermojo form to sign up. Please tell us the area you live in when you fill in the application form.

Support Tir Pontypridd 

Purchasing tir/land: The membership income that we receive will be saved in our account with Unity Trust Bank, slowly growing until there is enough in the account to contribute towards the purchase of land for community use. 

Community decision-making power: As a member you (and any household members added) will benefit from voting rights during AGM meetings, and any other general meetings held to make decisions on land purchase and use.

Inviting all of Pontypridd to join: We aim to recruit 30 members paying between £3-10 a month in our first year generating over £2000 in income, and we aim to double our membership each year. 

Building our community: We are starting out as a community association and you can see our current constitution here: Tir Pontypridd Constitution 

We will be working towards setting up as a Community Benefit Society and a Community Land Trust as outlined in the Tir Pontypridd Business Plan Nov 2022.pdf

How can I get involved?

As well as joining and paying a regular membership fee to Tir Pontypridd as above, there are other ways to get involved. We are open to different ways of working and collaborating with others. 

You may be a landowner who can donate land, a local business who is interested in working with us, or a resident with a small seed of an idea: we would love to hear from you! Please email tirpontypridd@gmail.com, follow us on facebook or sign up to our newsletter on tirpontypridd.org to receive news about public meetings, workshops and events.

Thank you for supporting Tir Pontypridd

 

--

Croeso i Tir Pontypridd - Ymunwch â ni!

Rydym yn grŵp o bobl sydd wedi dod at ei gilydd i ffurfio Tir Pontypridd: i helpu cymunedau Pontypridd a’i gyrion i ddefnyddio a diogelu tir. Croesawn i chi ymuno gyda ni wrth i ni ddod at ein gilydd er mwyn gwella cyfleoedd i bobl Pontypridd a dyfodol ein planed.   

Sut mae hi’n gweithio?

Ymaelodwch: Rydym yn grŵp aelodaeth sydd wedi’i sefydlu ac yn cael ei rhedeg gan yr aelodau. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Pontypridd a’i gyrion. Pwrpas yr arian a godir o’r aelodaeth yw prynu tir at ddefnydd y gymuned. 

Wrth ddod yn aelod bydd gennych chi hawl i bleidleisio, a helpu ni i wneud penderfyniadau pwysig. 

Bydd pob darn o dir byddem yn prynu yn wahanol, ac mewn pob achlysur byddwn yn gweithio gyda'r gymuned leol i benderfynu sut y gellir defnyddio’r tir er mwyn ateb i anghenion lleol ac amgylcheddol.  Gall hyn fod i greu mannau gwyrdd cymunedol neu dyfu bwyd, creu ynni neu goedwigaeth. Ymwelwch â tirpontypridd.org er mwyn dysgu mwy am bwy ydyn ni a pham gredwn y bydd prynu tir yn helpu ein cymuned i ffynnu; gydag ymchwil, syniadau ac ysbrydoliaeth gan gymunedau eraill. 

Sut allai i ymuno?

Gallwch gofrestru gyda’r botwm uchod ‘Join Us/Renew’. Bydd y ffurflen yn gofyn am eich manylion a rhoi gwybodaeth sut i dalu am aelodaeth. Ymddiheuriadau mae’r ffurflen yn Saesneg yn unig. 

Fedrwch chi lenwi’r ffurflen a dewis talu aelodaeth fisol neu aelodaeth flynyddol, gan dalu cymaint y gallech/hoffech am eich aelodaeth.

  • £3 y mis neu £28.80 y flwyddyn
  • £5 y mis neu £54.00 y flwyddyn
  • £10 y mis neu £114.0 y flwyddyn

Gallwch ymuno fel unigolyn neu fel cartref am yr un ffi.   Ychwanegwch enw’r person arall sy’n byw yn yr un cyfeiriad pan fyddwch yn ymuno.

Oes rhaid i mi fyw ym Mhontypridd? 

Mae aelodaeth ar agor i bawb! Os ydych chi’n byw ym Mhontypridd neu beidio mae croeso i chi ymuno â ni i gefnogi ein menter trwy dalu ffî aelodaeth reolaidd. 

Achos bod hi’n bwysig i ni fod penderfyniadau lleol yn cael ei wneud gan bobl leol, dim ond y rhai sy’n byw yn ardal Pontypridd sydd gyda’r hawl i bleidleisio a helpu ni i wneud penderfyniadau ar brynu tir ac ar ei ddefnydd. Bydd aelodau sydd ddim yn byw yn ardal Pontypridd ddim yn gallu pleidleisio.

Defnyddiwch y ffurflen membermojo hon i ymaelodi. Gofynnir i chi lenwi pa ardal rydych chi’n byw ynddo ar y ffurflen.  

Cefnogwch Tir Pontypridd

Prynu tir: Bydd yr incwm a daw o aelodaeth yn cael ei arbed yn ein cyfrif gyda’r Unity Trust Bank, gan dyfu’n araf nes bod digon yn y cyfrif i brynu tir at ddefnydd cymunedol.

Gwneud penderfyniadau cymuned gyfan: Fel aelod bydd gennych chi (ac unrhyw aelodau arall  o’r cartref a ychwanegwyd) yr hawl i bleidleisio yn ystod cyfarfodydd AGM/CCB, ac unrhyw gyfarfodydd cyffredinol caiff ei gynnal er mwyn penderfynu ar brynu a defnyddio darnau o dir penodol.

Croeso i bawb ym Mhontypridd: Ein nod yw recriwtio 30 aelod sy'n talu rhwng £3-10 y mis yn ein blwyddyn gyntaf gan gynhyrchu dros £2000 mewn incwm, a'n nod yw dyblu ein haelodaeth bob blwyddyn.

Adeiladu ein cymuned: Rydym yn dechrau fel cymdeithas gymunedol a gallwch weld ein cyfansoddiad presennol yma: CYFANSODDIAD.pdf

Byddwn yn gweithio tuag at sefydlu Cymdeithas Budd Cymunedol ac Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol fel yr amlinellwyd yng Nghynllun Busnes Tir Pontypridd Tach 2022.pdf 

Sut allai gyfrannu? 

Yn ogystal ag ymuno a thalu ffî aelodaeth reolaidd fel nodir uchod, mae yna ffyrdd eraill o helpu Tir Pontypridd. Rydym yn agored i ddulliau newydd o gydweithio gydag eraill. 

Efallai eich bod yn berchennog tir sydd eisiau gwneud rhodd o dir i ni, neu yn fusnes lleol sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni. Efallai eich bod chi’n breswylydd sydd â hedyn bach fel syniad: byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! Anfonwch e-bost at tirpontypridd@gmail.com, dilynwch ni ar facebook neu cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr ar tirpontypridd.org i dderbyn newyddion am gyfarfodydd cyhoeddus, gweithdai a digwyddiadau.

Diolch am gefnogi Tir Pontypridd

 

Board Member Faces.jpg